دکتر سیاوش آقاخانی

۲-سوابق  تحصیلی

مقطع نام دانشگاه رشته سال فارغ التحصیلی توضیحات
کارشناسی دانشگاه  لرستان مهندسی منابع طبیعی ۱۳۸۲ قبولی با رتبه ۴ در آزمون ارشد
کارشناسی ارشد آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران) مهندسی منابع طبیعی ۱۳۸۴ معدل ۶۹/ ۱۷ و  نمره پایان نامه ۵۰/۱۹ و اخذ درجه عالی دعوت شده به مصاحبه دوره دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات تهران به عنوان دانشجوی ممتاز.
دکتری تخصصی آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران) اکولوژی ۱۳۹۳ قبولی با رتبه ۲

۳-طرحهای  پژوهشی 

  • دارای طرح های پژوهشی تصویب شده یا در دست تصویب (۱۲ طرح):

۳-۱-۱-ارزیابی میزان موفقیت جنگلکاری با گونه های پهن برگ – مطالعه موردی شهر اراک –دانشگاه آزاد اسلامی-پایان نامه کارشناسی ارشد

۳-۱-۲-طرح پژوهشی ذخیره گاه جنگلی بنه فرک شهرستان تفرش (ارائه گزارش نهایی و مصوب در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی به عنوان مجری اصلی).

۳-۱-۳-طرح پژوهشی ذخیره گاه جنگلی بلوط سرسختی شهرستان شازند (ارائه گزارش نهایی و مصوب در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی به عنوان مجری اصلی).

۳-۱-۴-طرح پژوهشی توسعه و مکانیابی بیشه زارها، درختزارها و جنگل های طبیعی استان مرکزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی ( در دست داوری در کمیته فنی  اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی به عنوان مجری اصلی).

۳-۱-۵-طرح پژوهشی  مکانیابی توسعه جنگلکاری دیم با گونه های سازگار در اراضی ملی استان مرکزی  (در دست داوری در کمیته فنی  اداره کل منابع طبیعی استان به عنوان مجری اصلی).

۳-۱-۶- بررسی کمی و کیفی پارکهای جنگلی دست کاشت شهر اراک(ارائه گزارش نهایی و مصوب در شورای پژوهشی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به عنوان همکار اصلی ).

۳-۱-۷-امکان سنجی و تهیه طرح مجتمع علوم زیستی و کارآفرینی فدک (معاونت آموزش و پژوهش استانداری مرکزی به عنوان همکار اصلی )

۳-۱-۸- بررسی  اقتصادی، اجتماعی جایگاه گیاهان داروئی در استان مرکزی (ارائه گزارش نهایی-باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک به عنوان مجری اصلی)

۳-۱-۹-بررسی نقش دوره های آموزشی ریست محیطی در کاهش آلود گی و بهینه سازی مصرف انرژی در   مجتمع های دانشگاهی –مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک(ارائه گزارش نهایی-باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک به عنوان همکار اصلی)

۳-۱-۱۰- طرح مدیریت و بهره وری پارک جنگلی شهید رجایی شهر اراک (ارائه گزارش نهایی و  در دست داوری در کمیته فنی  اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی به عنوان مجری اصلی).

۳-۱-۱۱-طرح  احداث  پارک جنگلی شهید قتلگاه اردهال(ارائه گزارش نهایی و  در دست داوری در کمیته فنی  اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی به عنوان مجری اصلی).

۳-۱-۱۲-طرح احداث پارک جنگلی شهباز (مصوب کمیته فنی  اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی به عنوان مجری اصلی).

۳-۲-مقالات دارای مقاله های پذیرفته شده در  همایش ها و مجلات  گوناگون(۴۲ عنوان) 

 -مقالات چاپ شده در نشریات معتبر تخصصی-علمی پزوهشی و ISI (13 عنوان)

۳-۲-۱-ارزیابی میزان موفقیت جنگلکاری با گونه های پهن برگ مجله جنگل و صنوبر دارای پایه علمی پژوهشی (چاپ شده).

۳-۲-۲-ارزیابی الگوهای مختلف مدیریت بر خواص کمی و کیفی گونه زبان گنجشک- مجله علوم و فنون منابع طبیعی دارای پایه علمی پژوهشی (چاپ شده).

۳-۲-۳-ارزیابی میزان موفقیت جنگلکاری با گونه اقاقیا بر اساس مشخصه های کمی و کیفی (مطالعه موردی شهر اراک) – مجله علوم کشاورزی دارای پایه علمی پژوهشی (چاپ شده).

۳-۲-۴-بررسی علل کاهش سطح صنوبرکاری در استان مرکزی (مطالعه موردی شهرستان اراک (منطقه خنداب)- مجله  پژوهشی علوم و فنون منابع طبیعی  (چاپ شده).

۳-۲-۵-بررسی کمی و کیفی ذخیره گاه جنگلی  بنه شهرستان تفرش – مجله علمی تخصصی جنگل و مرتع (چاپ شده).

۳-۲-۶-بررسی وضعیت اکولوژیکی ذخیره گاه جنگلی بلوط سرسختی–  نشریه علمی و تخصصی اکوفیزیولوژی گیاهی (چاپ شده).

۳-۲-۷-بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در حفاظت و حمایت از مناطق کویری و بیابانی ایران– مجله علمی تخصصی جنگل و مرتع (چاپ شده).

۳-۲-۸-شناسایی، جمع آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه های جنگلی در استان مرکزی-مجله  علمی و پژوهشی  تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران (چاپ شده).

۳-۲-۹- ارزیابی اثرات فضای سبز شهری بر روند شکل گیری و توسعه پدیده جزیره حرارتی (مطالعه موردی شهر اراک)-نشریه علمی و پزوهشی گیاه و زیست بوم (چاپ شده).

۳-۲-۱۰- International Journal o Agronomoyf and Plant Production  The Study of Ecological Changes and Seriate Structure of Markazi Province Forest (Case Study: Shazand Province,Oak jungles).

۳-۲-۱۱-The Study of Ecological Changes and Seriate Structure of Markazi Province Forest-International journal م of Agronomy & Plant Production-IJAPP journal (ISSN 2051-1914).

۳-۲-۱۲-Effect of Different Foliar Bio fertilizers Application On Sesbania in Green House Condition In Shazand (Markazi Province)-in The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture 26-27 Jan. 2014, Isfahan, Iran.

۳-۲-۱۳- Evaluation of Species Diversity in Iranian-Turanian Forest Islands and Its Relation with Climate Factors and Natural Sites Bionomics A Case Study of Markazi Province- Journal of biodiversity and environmental sciences (JBES)-IF:1.356-(ISSN 2014-Vol:4-No:01-India).  

۳-۳-مقالات ارائه شده به صورت ارائه شفاعی و پوستر در همایش های ملی و بین المللی

(۲۹ عنوان)

۳-۳-۱-ارزیابی اثرات توسعه نامتوازن شهری و بررسی پیامدهای آن بر تخریب فضای سبز شهرها با استفاده از کاربرد فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ارائه شده به صورت شفاهی درکنفرانس بین المللی بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن- ایران-مرکز بین المللی همایش های کیش.

۳-۳-۲-بهره برداری بهینه سقز و نقش آن در اشتغالزایی در عرصه های منابع طبیعی- همایش ملی جوانان، اشتغال و منابع طبیعی- دانشگاه تهران(پذیرفته شده و ارائه شده  به صورت پوستر).

۳-۳-۳- بررسی نقش دخالتهای مجری بر خواص کمی و کیفی گونه اقاقیا- پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی(پذیرفته شده و ارائه شده  به صورت پوستر).

۳-۳-۴-مطالعه نقش دخالتهای مجری و تاثیرات اجتماعی بر خواص کمی و کیفی فضاهای سبز جنگلی استان مرکزی(مطالعه موردی شهر اراک)-پذیرفته شده و ارائه شده  به عنوان مقاله برتر جهت ارائه شفاعی در دومین همایش ملی فضای سبز شهری-کیش.

۳-۳-۵-کویر میقان فرصت ها و تهدید ها- پذیرفته شده وارائه شفاعی در همایش استانی بیابان زدائی- استان مرکزی.

۳-۳-۶-بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فرهنگ سازی و آموزش همگانی به منظور کاهش آلودگی های شهری -مطالعه موردی استان مرکزی-پذیرفته شده و ارائه شفاعی در هفتمین همایش ملی سازمانهای مردم نهاد کشور به عنوان مقاله برتر.

۳-۳-۷-بررسی اکولوژیکی ذخیره گاه های جنگلی استان مرکزی(مطالعه موردی ذخیره گاه جنگلی فرک)- پذیرفته شده و ارائه شده به صورت پوستر در دومین همایش ملی جنگل و توسعه پایدار.

۳-۳-۸-بررسی کمی و کیفی رویشگاه جنگلی بلوط ایرانی در استان مرکزی-ارائه شده به صورت پوستر در دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست.

۳-۳-۹-ارزیابی و بررسی امکان استقرار استاندارد OHSAS 18001 در نهالستان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی-پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست-تهران.

۳-۳-۱۰-تدوین شاخصه های ارزیابی پایداری در مدیریت جامع تالاب میقان-ارائه شده به صورت شفاهی در اولین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران-اراک(مقاله برتر).

۳-۳-۱۱-بررسی اثرات مدیریت مناطق بیابانی استان مرکزی در کاهش آلودگی هوای شهر اراک-ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران-اراک.

۳-۳-۱۲-بررسی حجم و میزان تثبیت شن های روان توسط گیاه قره داغ-ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران-اراک.

۳-۳-۱۳- ارزیابی فرآیند رشد بوته های آتریپلکس کانی سنس به منظور مقابله با پدیده بیابانزایی و تعیین شاخصه های موثر محیطی-ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران-اراک.

۳-۳-۱۴-بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در حفاظت و حمایت از مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی استان مرکزی-کویر میقان) –ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران-اراک.

۳-۳-۱۵-بررسی روند تحول اکولوژیکی و ساختار توالی بلوط ایرانی- ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی جنگل های زاگروس مرکزی، قابلیتها و تنگناها ایران-خرم آباد.

۳-۳-۱۶-بررسی تاثیر برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی بر وقوع پدیده بیابانزایی در استان مرکزی(مطالعه مورد حوزه آبخیز خنداب) –ارائه شده به صورت شفاهی در سومین همایش ملی مقابله با بیابانزایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران-اراک.

۳-۳-۱۷- بررسی روند تغییرات کاربری شهری به منظور دستیابی به توسعه پایدار زیست بوم های شهری ایران (مطالعه موردی شهر اراک- ارائه شده به صورت شفاهی در اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران-تهران.

۳-۳-۱۸-ورمی واش غنی شده با عصاره گزنه و آلوئه ورا به عنوان کود زیستی چند منظوره برای کشاورزی پایدار-ارائه شده به صورت پوستر برتر در اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار-همدان

۳-۳-۱۹- بررسی کمی و کیفی ساختار اکوسیستمی پناهگاه حیات وحش راسوند استان مرکزی- ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش پژوهش های محیط زیست ایران-همدان.

۳-۳-۲۰-توسعه اکوتوریسم در شهرهای ساحلی خلیج فارس در راستای توسعه پایدار زیست محیطی، مطالعه موردی بندر عباس-ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه-اراک

۳-۳-۲۱-ارزیابی روند رشد شهری اراک-به منظور دستیابی به زیست بوم پایدار شهری-ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه-اراک.

۳-۳-۲۲-بررسی ساختارهای ترافیک شهری اراک به منظور کاهش پیامدهای زیست محیطی حمل و نقل شهری و دستیابی به زیست بوم پایدار-ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه-اراک.

۳-۳-۲۳-بررسی تاثیر برخی پارامترهای شیمیای منابع آب در پایداری زیست بوم شهری(مطالعه موردی شهر اراک) –ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه-اراک.

۳-۳-۲۴-بررسی روند گسترش شهری شازند و تاثیرات آن بر پایداری زیست بومی-ارائه شده به صورت پوستر در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه-اراک.

۳-۳-۲۵-مکانیابی جنگل های تنک ناحیه رویشی ایرانی- تورانی به منظور تحلیل پیامدهای محیطی جزیره ای شدن زیست بوم ها (مطالعه موردی استان مرکزی) –ارائه شده به صورت ارائه شفاهی و مقاله برتر و تائید کمیته علمی جهت ژورنال  International Journal of Biosciences(IF:07)در اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه-اراک.

۳-۳-۲۵- Evaluation of plantation success with Black locust (Robinia pseudacacia) based on qualitative and quantitative characteristics (Case study in Arak city)- Joint International Symposium on “Toward the Establishment of the Multi-purpose and Long-term Forest Management Plans” by Japan and Taiwan at August 26-30, 2008 in Tsuruoka, Yamagata, Japan.

۳-۳-۲۶- The study of freezing effects on conifer tree species using remot sencing techniques and field investigation(A case study of Arak city)- Joint International Symposium on XXXIII CIOSTA–CIGR Section V Conference and IUFRO Workshop-Reggio calabria, 17-19 jUNE 2009-Italia.

۳-۳-۲۷-`The study of ecological changes and seriate structure of Markazi province jungles(case study : Shazand province,Oak jungles– Joint International Symposium on XXXIII CIOSTA–CIGR Section V Conference and IUFRO Workshop-Reggio calabria, 17-19 JUNE 2009) -Italia

۳-۳-۲۸- Consideration defects of the poplar plantation reducing level in Markazi province(case study: Khondab region– Joint International Symposium on XXXIII CIOSTA–CIGR Section V Conference and IUFRO Workshop-Reggio calabria, 17-19 JUNE 2009) -Italia

۳-۳-۲۹-Evalution of plantation success with board leaf species(A case study of Arak city)- Joint International Symposium on XXXIII CIOSTA–CIGR Section V Conference and IUFRO Workshop-Reggio calabria, 17-19 JUNE 2009-Italia

 ۳-۴-تالیفات و گردآوری (۱ عنوان)

۳-۴-۱- گردآوری و تالیف یک عنوان کتاب با عنوان «مقدمه ای بر تالاب کویری میقان» در مرحله داوری و چاپ

۳-۴-۲-کودهای آلی (ارگانیک) و زیستی: بهبود سلامت خاک، بهره وری و کیفیت محصول (عملیات پایدار)- تاریخ نشر-۲۰/۱۱/۹۲-شابک:۶۳۱٫۸۶۰۹

۴-گواهینامه های معتبر (۳۲ عنوان)

۴-۱-دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

۴-۲-دارای گواهینامه طراحی فضاهای سبز شهری و پارکهای جنگلی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

۴-۳-دارای گواهینامه   ICDLاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی.

۴-۴- دارای گواهینامه دستگاه موقعیت یاب GPS و نرم افزار MAP SURCE از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی.

۴-۵-دارای گواهینامه G.I.S  آموزش نرم افزار از ELWIS از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی.

۴-۶- دارای گواهینامه G.I.S تکمیلی از جهاد دانشگاهی استان مرکزی نرم افزار های  ARC VIWE & ARC GIS.

۴-۷- دارای گواهینامه  (سنجش از دور)R.S  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی.

۴-۸-دارای گواهینامه  ISO 9001:ver 2000 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی.

۴-۹-دارای گواهینامه مستند سازی سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001:ver 2000 از موسسه بین المللی  RW TUV ایران – آلمان.

۴-۱۰-دارای گواهینامه ممیزی ISO 9001:ver 2000 از موسسه بین المللی  RW TUV ایران – آلمان.

۴-۱۱-دارای گواهینامه  ISO 14001:ver 2004 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی.

۴-۱۲-دارای گواهینامه تعالی سیستمهای سازمانی از موسسه بین المللی IMQ.

۴-۱۳-دارای گواهینامه امور گمرکی و ترخیص کالا از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی.

۴-۱۴-دارای گواهینامه بازاریابی و شیوه های حضور در نمایشگاه های خارجی از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۱۵-دارای گواهینامه صادرات گام به گام از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۱۶-دارای گواهینامه الحاق به سازمان تجارت  جهانی از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۱۷- دارای گواهینامه مدیریت نام تجاری (برند) از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۱۸- دارای گواهینامه  مدیریت تکنولوژی در بنگاههای اقتصادی از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۱۹- دارای گواهینامه  مدیریت استراتژیک از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۲۰- دارای گواهینامه  حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۲۱- دارای گواهینامه  مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۲۲- دارای گواهینامه  تبلیغات تجاری و روشهای سنجش اثر بخش  از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۲۳- دارای گواهینامه  کانالهای توزیع و انتخاب نماینده در صادرات از مرکز آموزش بازرگانی.

۴-۲۴- دارای گواهینامه  طراحی مدل شغلی از پارک علوم و فناوری استان مرکزی.

۴-۲۵-دارای گواهینامه بورس اوراق بهادار از دانشگاه علم و صنعت اراک.

۴-۲۶-دارای گواهینامه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی استان مرکزی.

۴-۲۷-دارای گواهینامه آموزشی مدیریت جامع شهری از شهرداری تهران.

۴-۲۸- دارای گواهینامه آشنایی با حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع از استانداری مرکزی.

۴-۲۹- دارای گواهینامه مدیریت پسماند عادی و خطرناک از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی.

۴-۳۰- دارای گواهینامه تولید و توزیع محصولات سالم کشاورزی از موسسه بین المللی (GAP).

۴-۳۱- دارای گواهینامه آشنایی با منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی.

۴-۳۲- دارای گواهینامه نحوه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی در نهادهای دولتی و حاکمیتی از کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان وزارت کشور.

۴-۳۵- آشنایی با اصول opencon 2015 با همکاری ستاد اصلی و موسسه زیست محیطی کیمیای سبز (۲۰۱۵).

۵-سوابق کارگاهها و فعالیت های آموزشی و  کارگاهها

۵-۱-مدرس دوره آموزشی آلودگی هوا-اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی (۱۳۸۹)

۵-۲-مدرس دوره های آموزشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک (دوره های آموزشی زیست محیطی ویژه کارخانجات) از سال ۱۳۸۸ تا کنون.

۵-۳-مدرس دوره های آموزشی کانون کارآفرینی (طراحی پارک، مدیریت زیست محیطی، طراحی مدل شغلی و G.I.S) سال ۱۳۸۷٫

۵-۴-مدرس دانشگاه های پیام نور اراک و شازند (۱۳۸۹ تا کنون)

۵-۵-مدرس  ۵ دوره آموزشی G.I.S در دانشگاه پیام نور (۱۳۹۱)

۵-۶-مدرس دوره آموزشی مبانی مدیریت پایدار منابع طبیعی-اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی – ویژه معلمان سراسر استان (۱۳۹۰)

۵-۷-مدرس دوره آموزشی ارزیابی اثرات توسعه زیست محیطی-اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم (۱۳۸۹)

۵-۸-مدرس دو دوره آموزشی استانداردهای مدیریت کیفیت و مدیریت محیط زیست در دانشگاه پیام نور (۱۳۹۲)

۵-۹- مدرس ۳دوره آموزشی مدیریت سبز ویژه کارکنان استانداری مرکزی، سازمان حمل و نقل و پایانه ها و شرکت آب و فاضلاب  استان مرکزی (۱۳۹۴).

۵-۱۰-مدرس کارگاه آموزشی آشنایی با اصول HSE ویژه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (۱۳۹۴).

۵-۱۱- مدرس کارگاه آموزشی محیط زیست و دولت سبز جهت بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی به دعوت مدیرکل دفتر بانوان استانداری مرکزی (۱۳۹۴).

۵-۱۲- مدرس دوره های آموزشی مبانی محیط زیست و مدیریت پسماند در نیروگاهها – دانشگاه شهید عباسپور اراک (۱۳۹۶-۱۳۹۷).

۵-۱۳- مدرس کارگاه آموزشی محیط زیست و پسماند جهت کارمندان شاغل در دستگاههای اجرایی به دعوت سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۹۷).

۶-سوابق داوری، عضویت در شوراها، حضور در کمیته های علمی و همکاری با  نشریات

۶-۱- مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه دانشجویی علمی تخصصی کیمیای سبز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران).

۶-۲- داور ۷ طرح پژوهشی اجرایی احداث فضای سبز در چهارچوب طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک مصوب هیات وزیران- اداره کل منابع طبیعی استان.

۶-۳- داور طرح مدیریت منابع جنگلی منطقه خونیار ساوه، اداره کل منابع طبیعی استان.

۶-۴- عضو هیات تحریره نشریه تخصصی «برج شیشه» نشریه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی (۱۳۹۲ تا کنون)

۶-۵- دبیر کمیته علمی اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه (۱۳۹۳).

۶-۶-عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر اراک (۱۳۹۳تا کنون).

۶-۷-عضو کمیته اخلاق در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی (۱۳۹۳تا کنون).

۶-۸-رئیس گروه داوران نخستین جشنواره عکس و کاریکاتور منابع طبیعی استان مرکزی (۱۳۹۳).

۶-۹-عضو هسته مشورتی دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست (۱۳۹۳تا کنون).

۶-۱۰- عضو اتاق فکر شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی (۱۳۹۴-۱۳۹۵).

۷-دریافت نشان های استانی و ملی

۷-۱-شهروند برگزیده استان مرکزی به انتخاب اولین همایش تجلیل از شهروند برگزیده استان در سال۱۳۹۰٫

۷-۲-شهروند برگزیده کشور به انتخاب معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کشور در حوزه مشارکتهای مردمی در سال ۱۳۹۱٫

۷-۳-قهرمان تالاب های کشور  (مدیریت موسسه کیمیای سبز) به انتخاب سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۹۳٫

۷-۴-  دریافت جایزه ملی محیط زیست-به عنوان سازمان مردم نهاد برتر کشور  (مدیریت موسسه کیمیای سبز) به انتخاب سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۹۵٫

۷-۵- دریافت جایزه ملی صلح و محیط زیست (جایزه ملی تقی ابتکار) به عنوان سازمان مردم نهاد برتر کشور  (مدیریت موسسه کیمیای سبز) به انتخاب سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۹۵٫

۷-۶- دریافت نشان فرزند شایسته بنیاد مادر به انتخاب بنیاد غیردولتی فرهنگی بین المللی مادر در سال ۱۳۹۵٫

۸-سوابق ثبت اختراع

۸-۱-دستگاه چند منظوره مکانیکی تولیدکننده، پخش کننده و محلول پاش کود و وجین کن علفهای ناخواسته گلخانه ها و مزارع (در مرحله نهایی داوری)

۹-سوابق فعالیت های اجتماعی

۹-۴- عضو هیات موسس اولین سازمان مردم نهاد محیط زیستی کودکان کشور-طلوع سبز (۱۳۹۲)

۹-۵-مسئول کارگروه منابع طبیعی، کشاورزی و زیست محیطی کانون کارآفرینی استان مرکزی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۸٫

۹-۶-دبیر شورای هم اندیشی اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی از (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰).

۹-۷-عضو کمیته تخصصی توسعه و آینده نگری سازمانهای مردم نهاد استانداری مرکزی (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱)

۹-۸-عضو کمیته تخصصی بررسی ناهنجاریها، مسائل و توانمندیهای اجتماعی استان مرکزی- (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱).

۹-۹-عضو شورای مرکزی مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراک (از سال ۱۳۹۴).

۹-۱۰-عضو هیات رئیسه اولین همایش ملی حقوق شهروندی بایدها و نباید ها-با حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور سرکار خانم دکتر امین زاده معاونت حقوق ی ریاست جمهوری-۱۳۹۳-اراک-ایران.

۹-۱۱-عضو هیات رئیسه اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه (۱۳۹۳).

۹-۱۲- رئیس هیات مدیره شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴).

۹-۱۳- عضو هیات رئیسه برگزاری هشتمین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی تقویت همکاری های تخصصی شبکه ای سازمانهای مردم نهاد حوزه زنان و خانواده مرکز کشور- اردیبهشت ماه ۱۳۹۵-اراک

۹-۱۴-دبیر همایش توانمندسازی کمیته های اخلاق در پژوهش ویژه نمایندگان جامعه-مردادماه ۱۳۹۵-اراک

۹-۱۵-عضو گروه راهبردی سند پیشگیری از آسیب اجتماعی استان در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶٫

۹-۱۶- عضو هیات موسس و هیات مدیره سازمان مردم نهاد ملی دیده بان حقوق بیماران کشور از سال ۱۳۹۷ تا کنون

۹-۱۷- عضو هیات موسس و رییس هیات مدیره موسسه ملی حفظو توسعه زیست بوم های پایدار کشور (زیپاک) از سال ۱۳۹۵ تا کنون

۹-۱۸- نماینده سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی کشور در برنامه ششم توسعه و کمیته مردمی نظارت بر اجرا – از سال ۱۳۹۵ تاکنون

۹-۱۹- مشاور شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست کشور از سال ۱۳۹۵ تا کنون

۹-۲۰- عضو هیات رییسه کمیته حقوقی شبکه ملی محیط زیست ایران – سال ۱۳۹۷

۹-۲۱- عضو کمیته ملی تشکل های مردم نهاد ستاد ملی بازآفرینی شهری سال ۱۳۹۶ تا کنون

۹-۲۲- عضو هیات رییسه کمیته کاهش آلودگی هوای شبکه محیط زیست استان تهران-سال ۱۳۹۷

 ۱۰-سوابق فعالیت های اجرایی و مشاوره ای

۱۰-۱-عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی- گرید مشاور پایه ۲ از سال ۱۳۸۲ تا کنون.

۱۰-۲-عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان(به عنوان دانشجوی ممتاز) از سال ۱۳۸۵ تا کنون.

۱۰-۳-مشاور سیستمهای مدیریت زیست محیطی و کیفیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان مرکزی از سال ۱۳۸۵ تا کنون.

۱۰-۴-مشاور مرکز رشد و کارآفرینی جهاد کشاورزی استان مرکزی سال ۱۳۸۷٫

۱۰-۵-کارشناس خبره و عضو اتاق فکر جهاد کشاورزی استان مرکزی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۸۹٫

۱۰-۶-عضو کارگروه تهیه و تدوین برنامه پنجم توسعه استان مرکزی سال ۱۳۹۰(استانداری مرکزی)

۱۰-۷-مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور زیست محیطی ایده گستران از سال ۱۳۸۶ تا کنون.

۱۰-۸-عضو شورای هماهنگی پروژه شهرهای سالم استان مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱٫

۱۰-۹-مشاور جوان مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی(سال ۱۳۸۸).

۱۰-۱۰-مشاور تخصصی شورای اسلامی-کلان شهر اراک(سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)

۱۰-۱۱-مشاور مدیرکل محیط زیست استان مرکزی (۱۳۹۳)

۱۰-۱۲-مسئول اجرای برنامه های سند توسعه و ارتقا فرهنگ ترافیک استان مرکزی (سال ۱۳۹۲)

۱۰-۱۳-عضو پانل محیط زیست و منابع طبیعی نگارش فازدوم طرح آمایش استان مرکزی.

۱۰-۱۴-تهیه و تدوین طرح آمایش استان مرکزی-عضو پانل  اصلی

۱۰-۱۵- عضو کمیته فنی و هنری سازمان زیباسازی کلانشهر اراک در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶٫

۱۰-۱۶- عضو تدوین کمیته ورزش و جوانان برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی.

۱۰-۱۷- عضو تدوین کمیته محیط زیست و منابع طبیعی برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی.

۱۰-۱۸- نماینده سازمانهای مردم نهاد کشور در شورای عالی تدوین برنامه ششم کشور.

۱۰-۱۹- مجری سند و برنامه عملیاتی طرح پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی استان با حکم استاندار مرکزی در حوزه سازمانهای مردم نهاد در سالهای۱۳۹۵ و ۱۳۹۶٫

۱۰-۲۰- مجری برنامه کنترل و کاهش طلاق استان با حکم استاندار مرکزی در حوزه سازمانهای مردم نهاد در سالهای۱۳۹۵ و ۱۳۹۶٫

۱۱-سوابق بازرسی و امور نظارتی

۱۱-۱-بازرس ویژه صیانت از حقوق شهروندی شهروندان استان مرکزی و رئیس گروه بازرسی  ویژه واحدهای خدماتی و اقامتی استان مرکزی.

۱۱-۲-رئیس گروه ارزیابی از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه حقوق شهروندی در استان مرکزی در سال ۱۳۹۳٫

۱۱-۳-عضوتیم نظارت و ارزیابی مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی.

۱۱-۴-عضو تیم بازرسی و ارزیابی بیمارستانهای استان در سال ۱۳۹۵٫

۱۱-۵-عضوگروه ارزیابی از عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه حقوق شهروندی در استان مرکزی در سال های۱۳۹۳،  ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵٫

۱۱-۶-رئیس گروه بازرسی و ارزیابی مراکز ارایه خدمات عمومی و بهداشتی ایام نوروز در استان مرکزی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶٫

۱۱-۷-عضو تیم نظارت بر ارزیابی مطب ها و مراکز بهداشتی درمانی استان در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

۱۱-۸-عضو تیم ارزیابی مدارس شهرستان اراک در ارزیابی های سالانه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان در سال ۱۳۹۵٫

۱۱-۹- عضو گروه بازرسی ملی و ارزیابی مراکز ارایه خدمات عمومی و بهداشتی ایام نوروز در کشور در سال ۱۳۹۷