آشنایی با مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار

مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار (زی پاک)
سازمان مردم نهاد… مشارکت مردم از برنامه ریزی تا اجرا

این مرکز در سال ۱۳۹۳ به عنوان یک سازمان مردم نهاد ملی، با موضوع فعالیت محیط زیست و منابع طبیعی و با هدف مدیریت اکوسیستمی طبیعت، به تایید وزارت کشور رسیده و ثبت گردید. این سازمان مردم نهاد با داشتن تجربیات مرتبط و موفق از سالهای گذشته تا کنون، در قالب همکاری با شبکه سازمان های مردم نهاد ملی و سایر نهاد های ملی و بین المللی مرتبط، تواناییها و قابلیت های لازم را برای تحقق اهداف مورد نظر دارا میباشد.
موضوع فعالیت: محیط زیست و منابع طبیعی
محدوده فعالیت: در سطح ملی
با مدیریت:
دکتر مینا استقامت (مدیر عامل)
دکتر سیاوش آقاخانی (رئیس هیات مدیره)
هدف مرکز:
مدیریت اکوسیستمی طبیعت با مشارکت کلیه گروه های ذینفع به عنوان ابزاری برای حفاظت از تنوع‌زیستی و فرهنگی، تامین معیشت پایدار و تضمین پایداری اکوسیستم ها
محدوده فعالیت های مرکز:
– برگزاری نشست های هم اندیشی و کارگاه های مشارکتی با روش بارش افکار و با حضور نمایندگان گروه های ذینفع مختلف به منظور دستیابی به اهداف موسسه؛
– تعریف و اجرای پروژه های ملی زیست محیطی به منظور مدیریت مشارکتی محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری دستگاه های ذیربط و مشارکت مردمی؛
– نظارت بر حسن اجرای امور مرتبط با حفاظت و توسعه زیست بوم های پایدار در سطح ملی؛
– انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی برای آشنایی جامعه با مزایا و منافع حاصل از حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست.
– مشارکت در رویدادها و نشستها و همچنین ارتباط با کنوانسیون ها و سازمان های ملی و بین المللی مرتبط
عضویت تخصصی:
– سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران
– انجمن جنگلبانی ایران
– نهاد بین المللی متخصصان جوان در توسعه کشاورزی (YPARD)
– کنسرسیوم تخصصی مهندسین مشاور SIP
– اتحادیه جهانی حفظ طبیعت IUCN
– کمیته تخصصی مناطق حفاظت شده WCPA