افزایش آگاهی جوامع بومی و محلی در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی، ریگان کرمان