ارتباط با سازمان های بین المللی همچون IUCN، FAO، UNDP و کنوانسیون های زیست محیطی شامل مبارزه با بیابان زایی، تغییر اقلیم و تنوع زیستی